Regulamin Bawialni „Kryształkowo”

1. Bawialnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00, w sobotę i niedzielę w godzinach od 12:00 do 19:00.
2. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci od lat trzech do dziesięciu:
W Bawialni mogą przebywać wyłącznie dzieci, które nie używają pieluch i samodzielnie załatwiają potrzeby fizjologiczne.
3. Rodzice lub opiekunowie pozostawiający dzieci w Bawialni zobowiązani są do poinformowania personelu o wszystkich znanych im alergiach, uczuleniach lub innych schorzeniach oraz pozostałych przypadłościach zdrowotnych występujących u dzieci.
Personel Bawialni ma prawo odmówić przyjęcia dzieci dotkniętych chorobą zakaźną bądź też posiadających inne dolegliwości zdrowotne, mogące być szkodliwymi dla pozostałych dzieci oraz samego personelu.
4. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Bawialni w obecności rodziców lub opiekunów odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. W razie zamiaru opuszczenia Bawialni i pozostawienia w niej dziecka, Rodzic lub Opiekun winien uzyskać zgodę personelu Bawialni i podpisać oświadczenie określone w pkt 5 Regulaminu.
5. Istniej możliwość pozostawienia dziecka w Bawialni pod nadzorem personelu Bawialni na określony czas. W takim wypadku pełnoletni Rodzic lub Opiekun powinien wyraźnie zgłosić chęć oddania dziecka pod opiekę Bawialni podczas jego nieobecności i uzyskać zgodę od pracownika Bawialni oraz podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na pozostawienie dziecka w Bawialni pod opieką personelu Bawialni i zapoznaniu się z treścią Regulaminu wraz z podaniem danych, o których mowa w pkt 9. W uzasadnionych wypadkach Bawialnia zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na pozostawienie dziecka w Bawialni przez Rodzica lub Opiekuna podczas jego nieobecności.
6. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest poinformować pracownika o wszelkich okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na zabezpieczenie dziecku należytej opieki w czasie zabawy w Bawialni, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych przez dziecko schorzeniach, takich jak astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, uczulenia, schorzenia układu kostnego (tj. łamliwość kości), czy niepełnosprawności dziecka itp.
7. Rodzic lub Opiekun oddając dziecko pod opiekę Bawialni powinien zaopatrzyć dziecko w przekąskę i picie. Proponuje się pozostawienie dodatkowego ubrania na zamianę.
8. Rodzice i Opiekunowie mają bezwzględny obowiązek przebywać na terenie Galerii Bocheńskiej przez cały czas pozostawania ich dzieci w Bawialni pod opieką personelu Bawialni.
9. Rodzice lub opiekunowie pozostawiając dziecko w bawialni zobowiązani są do podania pracownikowi Bawialni imienia i nazwiska dziecka oraz swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu, pod którym będą osiągalni w czasie, gdy pozostawione przez nich dzieci przebywają w Bawialni. W wypadku gdyby odbierać dziecko miała inna osoba niż pozostawiająca w Bawialni, pozostawiająca osoba ma obowiązek w oświadczeniu pisemnie upoważnić tę osobę do odebrania dziecka ze wskazaniem jej nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz nr telefonu osoby odbierającej.
10. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka z Bawialni w każdym przypadku przekazania im informacji o takiej konieczności.
11. Korzystanie z Bawialni Kryształkowo odbywa się za uiszczeniem opłaty określonej w cenniku Bawialni.
12. Podczas zabawy na terenie Bawialni dzieci nie mogą mieć okularów, zegarków, łańcuszków ani jakichkolwiek innych ostrych oraz niebezpiecznych przedmiotów oraz bezwzględnie ściągnięte obuwie.
13. Personel Bawialni może odmówić przyjęcia dzieci sprawiających problemy wychowawcze.
14. Rodzice lub Opiekunowie pozostawiają dzieci w Bawialni pod opieką Personelu na swoją odpowiedzialność, przy czym personel Bawialni pod którego opieką pozostawione są dzieci ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. Rodzice i opiekunowie oddając/odbierając dziecko do/z Bawialni nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych używek.
15. Dzieci przebywające w Bawialni zobowiązane są do stosowania się do poleceń personelu Bawialni.
16. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie Bawialni należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
17. W Bawialni zabrania się:
Wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
Korzystania z urządzeń w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla korzystającego lub innych osób w tym nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,
Nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni, skakania do basenu z piłeczkami, skakania ze zjeżdżalni oraz poruszania się po niej w kierunku przeciwnym do kierunku zjeżdżania, wchodzenia na górne części urządzeń,
Jakichkolwiek niebezpiecznych zachowań w stosunku do innych osób współkorzystających z urządzeń Bawialni, w tym popychania, przewracania, itp.
Wynoszenia z Bawialni jakichkolwiek elementów jej wyposażenia, niszczenia konstrukcji, zabawek oraz pozostałego wyposażenia Sali zabaw, wnoszenia lub spożywania jedzenia i napojów w Bawialni, poza wyznaczonym miejscem
Śmiecenia
Korzystania z urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce
Wprowadzania jakichkolwiek zwierząt
Palenia tytoniu lub spożywania alkoholu
18. Za wszelkie szkody w sprzęcie Bawialni finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci, które dopuściły się szkód.
19. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Bawialni będą uznane za nie powstałe na terenie Bawialni.
20. Rodzice lub opiekunowie przed wejściem dziecka na teren Bawialni oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem.
21. Istnieje możliwość rezerwacji Bawialni dla potrzeb organizacji imprez rodzinnych lub okolicznościowych. Dokonując rezerwacji imprezy o której mowa w zdaniu poprzednim, rodzic/opiekun obowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 25% wartości rezerwacji na konto bankowe Bawialni (numer 16 1600 1462 1841 5730 3000 0001) lub wpłaty gotówki w Bawialni w ciągu 48h od dokonania rezerwacji, jednak nie później niż 7 dni przed datą rezerwowanej imprezy, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. W wypadku odwołania imprezy lub faktycznego niedojścia do skutku planowanej imprezy zadatek przepada.
22. Właścicielem i organizatorem Bawialni jest firma FOOD WORLD sp. z o.o. ul. Karmelicka 10, 31-128 Kraków (adres korespondencyjny ul. Świętej Kingi 1 32-700 Bochnia).
23. Firma FOOD WORLD sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bądź zagubione przez dzieci albo rodziców i opiekunów w Bawialni o ile nie zostaną one przyjęte przez Personel na przechowanie.
24. Informujemy, że w wypadku powierzenia nam przez Państwa danych osobowych ich administratorem jest firma FOOD WORLD sp. z o.o. ul. Karmelicka 10, 31-128 Kraków. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://www.foodworld.pl/rodo/.